PODROBNÝ POSTUP PRÁC NA PROJEKTE

V rámci obchodnej fázy Vás ako potenciálneho zákazníka edukujeme a objasňujeme Vám celý proces tvorby projektu a realizácie stavby tak, aby sme online ešte pred prvým stretnutím dokázali odpovedať na 99% otázok rozhodujúcich o nadviazaní spolupráce. Všetky procesy vo firme máme pod kontrolou a v maximálnej možnej miere predvídateľné. Silná firemná kultúra, prehľadnosť a predvídateľnosť procesov nám umožňuje efektívne pracovať s klientom a s minimálnym počtom osobných stretnutí. Preto vieme obslúžiť zákazníka aj mimo Bratislavy s maximálnou spokojnosťou. Osobným stretnutiam v Bratislave sa nebránime, sledujeme Vaše pohodlie a to, aby celý proces tvorby a realizácie bol príjemný a plynulý. Stále platí osobná obhliadka pozemku pred začatím projektovania.

Potrebné podklady

Nižšie vymenované podklady Vám vieme zabezpečiť prostredníctvom našich partnerov, nech sa Váš pozemok nachádza kdekoľvek. Tieto prieskumy a práce nie sú zahrnuté v štandardnej cene projektu.

1) Územnoplánovacia informácia, prípadne územný plán alebo jeho časť, týkajúca sa riešeného pozemku. Pred začatím navrhovania.

2) Katastrálna mapa s vyznačením riešeného pozemku / pozemkov. K podpisu zmluvy potrebujeme v tejto mape presne označiť pozemky, ktoré máme určené na stavbu. Tento dokument tvorí prílohu k zmluve o dielo. Kópiu katastrálnej mapy s kolkom budete potrebovať aj pri inžinierskej činnosti – územné a stavebné konanie.

3) Výškopis a polohopis vo formáte DWG od geodeta. V prípade rovinatého pozemku do 40cm výškopis nepotrebujeme. Všeobecne ho odporúčame urobiť, zákazník ako objednávateľ je zodpovedný za poskytnuté podklady.

4) Hydrogeologický prieskum – vyžiada si ho statik najneskôr počas projektovania statiky, prípadne nám v rámci našich konzultácii architektonickej štúdie povie, kde a aké sondy bude potrebovať. Od zadania tohto prieskumu potrebuje geodet cca 2 týždne, preto si to netreba nechávať na poslednú chvíľu.

5) Radónový prieskum sa nerobí ak viete, že riziko výskytu radónu v lokalite nieje. Tento prieskum sa robí počas prác na architektonickej štúdii.

6) Zakreslenie jestvujúcich inžinierskych sietí, prípojok, technickej infraštruktúry od správcov a majiteľov týchto sietí (Vodárne, SPP, Elektrárne,…)

KTO PRACUJE NA PROJEKTOCH?

Obchod, zmluvy o dielo a platby,  osobné obhliadky pozemkov mimo Bratislavy a okolia rieši architekt Peter Švorc. Náročnejšie úpravy  našej štandardnej zmluvy o dielo sú delegované na externého advokáta.

Hlavným pilierom ateléru sú šikovní ľudia, na ktorých je vždy spoľahnutie. Podľa typu zákazky, investora či vyťaženosti si ďalšiu komunikáciu a prácu na projekte rozdelíme. Zákazník komunikuje s jedným (zodpovedným architektom za projekt) aj keď na ňom pracuje viac kolegov. Teamovo s rôznym nasadením ľudí pracujeme skoro úplne od začiatku. Veľký dôraz kladieme na prvý dojem, preto musí byť už prvotná prezentácia dobre a podrobnejšie prepracovaná. Vznikajúce architektonické návrhy prechádzajú počas ich tvorby neustálou vnútornou kontrolou a až po ich schválení sa prezentujú zákazníkovi. Niekedy je to naša tretia až piata verzia, ktorú vidí zákazník ako prvú.

NÁŠ SYSTÉM PRÁCE

Všetky procesy na projekte máme pevne pod kontrolou. Sila dobre organizovaného pracovného kolektívu sa s jednotlivcom nedá porovnať. Na riadenie firmy používame:

– CRM systém naprogramovaný presne pre naše potreby, prepojené je v ňom absolútne všetko: klienti, projekty, profesisti, náš pracovný team, dodávatelia, cashflow, fakturácia, sledovanie platieb, úloh, kontroly rozpracovanosti, termíny odovzdania, osoby, ktoré na daných projektoch pracujú. V praxi vždy jedným klikom vieme kliknúť na klienta, pozrieť si v akom štádiu je projekt, kto na ňom pracuje,.. Jedným klikom na hociktorého profesistu, či dodávateľa vidíme na akých projektoch pracuje, kedy má svoju úlohu splniť a aký honorár sme si s ním dohodli.

– Trello – komerčný nástroj používame pre dennú rýchlu operatívu, každý kolega má svoj dlhodobý plán, akčný plán (zoznam aktuálnych úloh), každý projekt má takisto svoju záložku, v ktorej máme vždy rovnaké základné podkarty: kontakty osôb, ktoré s nami spolupracujú na projekte a niesú našími dlhodobými partnermi, teda niesú v našom CRM, odkaz na klientský web projektu, zoznam všetkých úloh na projekte (našich aj našich profesistov).

– Klientská stránka – každý náš klient má svoju vlastnú webstránku, na ktorej má väčšinou finálne vizualizácie, celý projekt so všetkými jeho časťami k stiahnutiu aj k otvoreniu v teréne. Ak je napríklad na stavbe a chce si pozrieť hociktorý výkres, jednoducho cez mobil alebo tablet vie nájsť presne čo potrebuje a otvoriť to. Nemusí sťahovať celé dokumenty, má možnosť otvárať po jednom PDF súbore, alebo pozerať galériu obrázkov.

Ďalej využívame interný cloud ale aj klasické komerčné cloudy a iné šikovné vylepšenia. Pracovná skupina architektov sedí spolu v našich priestoroch, profesisti a dodávatelia technológií sú nezávislé subjekty, ktoré nesú zodpovednosť za svoj diel práce. My máme zodpovednosť za celok, aby všetko korektne fungovalo.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
PROCESY & NÁVÄZNOSTI

Od začiatku prác na architektonickej štúdii je pre plynulý proces potrebné odborne komunikovať s úradmi a inštitúciami, ktoré majú vplyv na projekt. Na túto komunikáciu využívame služby lokálneho človeka, ktorý sa špecializuje na vybavovanie stavebného povolenia. Ak zákazník nikoho vo svojom okolí nepozná, my si ho nájdeme sami.

Počas tvorby návrhu domu v tejto časti potrebujeme zistiť o potrebách budúcich obyvateľoch, prianiach a možnostiach všetko. Už v tejto časti naceňujeme okná, technológie (kúrenie, vetranie, inteligentnú elektroinštaláciu), doplnky (bazén, sauna,…) a čokoľvek ostatné. Ak napríklad pracujeme na kúrení, potrebujeme mať nacenené rôzne alternatívy, potrebujeme aby sa zákazník vedel rozhodnúť na základe pomeru cena / výkon pre konkrétne riešenie. Naši obchodní partneri sa s Vami / našími zákazníkmi veľmi radi a ochotne stretnú a doriešia absolútne všetky dotazy a otázky, na ktoré nevieme odpovedať my.

Počas našich kreatívnych rozhovorov našim zákazníkom kladieme mnoho otázok a všetko zaznamenávame do Dotazníka pred začatím projektovania, ktorý tvorí prílohu zmluvy o dielo, čiže opäť žiadne prekvapenie v procese tvorby. Tento dotazník obsahuje niekoľko bodov, ktoré sa týkajú architektonickej štúdie a niektoré samotného projektu. Pochopiteľne, pred ukončením architektonickej štúdie, potrebujeme mať zodpovedané relevantné otázky. Zákazník dotazník nevyplňuje, my to urobíme pre Vás. Keď máme zodpovedané otázky, pošleme ho v tvare PDF na odsúhlasenie a až potom začíname pracovať na ďalšom stupni projektu.

Prvý návrh zákazníka buď osloví a pracujeme ďalej na jeho vyladeniach, alebo má k nemu výhrady ako k celku. Vtedy vytvoríme úplne nový návrh avšak musíme čo najpresnejšie definovať to, čo bolo nevhodné na prvom variante, aby sme z toho kroku vyťažili čo najviac. Ak náhodou nebude vyhovovať ani druhý návrh, tretí už dáme skoro so 100% istotou, kde už má náš zákazník dostatočnú predstavu o proporciách pozemku, o dimenziách domu, veľkosti atď. Ak by sme predsa ani po treťom variante nenašli spoločné vzájomné porozumenie, obe strany maju právo odstúpiť od zmluvy o dielo a spoluprácu ukončiť. Nám ostáva prvá platba podľa zmluvy o dielo.

Počas prác na architektonickej štúdie je veľmi dôležitý kontinuálny dialóg medzi nami a zákazníkom. V prípade dlhého odmlčania sa zákazníka máme právo podľa zmluvy o dielo odstúpiť od spolupráce. Lehoty, súčinnosti a termíny máme vždy predom dohodnuté. Po ukončení návrhu domu architektonickú štúdiu odovzdávame (výkresy v PDF, videoanimácia je na youtube, vizualizácie v JPG) a po jej prebratí začíname pracovať na projekte. Od tohto momentu už nie sú možné ďalšie zmeny.

Zmeny zákazníka počas práce na projekte si vyžiadajú zastavenie všetkých profesistov (projektantov remesie a technológii), následne zaracovanie, doladenie a odsúhlasenie zmien v architektúre a nové zadanie prác projektantom remesiel a technológií.

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
PROCESY & NÁVÄZNOSTI

Pri stavbách, ktoré nie sú jednoduchými stavbami (podľa zákona rodinné domy nad 300m², domy s dvoma a viac plnohodnotnými nadzemnými podlažiami, podpivničené domy) je nutné získať územné rozhodnutie a až následne stavebné povolenie. Našu architektonickú štúdiu dopracujeme (do 2 týždňov) do Dokumentácie pre Územné Rozhodnutie (ďalej len DUR). Od tohto momentu je potrebné pracovať na získaní územného rozhodnutia.

Projekt pre územné rozhodnutie pozostáva z architektonicko-stavebného riešenia (koordinačná situácia s polohopisným a výškopisným osadením stavby, znázornením inžinierskych prípojok, miest meraní a odpočtu energií, umiestnenie smetných nádob, výkres dopravného napojenia a parkovacie miesta, odstupy od susedov, sprievodnú správu).

Hneď po začatí prác na tejto časti projektu, najneskôr do 1 týždňa zadávame projekty prípojok a vnútorných častí: elektroinštalácie, vykurovanie, zdravotechnika, protipožiarne posúdenie, teplotechnické posúdenie, vzduchotechnika.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
PROCESY & NÁVÄZNOSTI

Najneskôr do 2 týždňov od začatia našich prác na projekte pre územné rozhodnutie zadávame statiku. Statiku zadávame v čase, keď máme rozpracované technológie, aby nám nespôsobovali výrazné dodatočné zmeny projektu statiky. V tomto čase už pracujeme na projekte pre stavebné povolenie. Väčšina dokumentov a vyjadrení k projektu pre územné rozhodnutie sa dá použiť aj v stavebnom konaní.

Na tento projekt potrebujeme 2 týždne od odovzdania projektu pre územné rozhodnutie. V tejto fáze odovzdávame:
– projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
– statický posudok (textová správa)
– teplotechnický posudok
– architektonicko – stavebné riešenie
– projekty prípojok inžinierskych sietí

REALIZAČNÝ PROJEKT
PROCESY & NÁVÄZNOSTI

V čase vybavovania stavebného povolenia pracujeme na realizačnom projekte, na projektoch technológií, vyberáme so zákazníkom vhodné stavebné materiály, najmä obklady a dlažby, exteriérové prvky, spevnené plochy a terasy. V tejto dobe máme odkonzultované tvary objektu, ale aj tak počítame s rizikom, že počas stavebného konania môže nastať zmena. Ak máme súhlasné rozhodnutie z územného konania a nemeníme tvar, výšky, okenné otvory domu, pracujeme na realizačnom projekte bez ohľadu na to, či už máme stavebné povolenie alebo nie.

Po 2 týždňoch od začatia prác na realizačnom projekte zadávame vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu. Na jeho dokončenie však potrebujeme 1 týždeň po odovzdaní statiky, aby sa zapracoval použitý materiál. Ako pracovať s rozpočtom sa venujeme v samostatnom článku. Rovnako do našej najdôležitejšej časti architektonicko – stavebné riešenie potrebujeme zapracovať statiku a následne odovzdávame projekt.