POZOR NA ROZPOČET

K správnemu vypracovaniu cenovej ponuky od dodávateľa je potrebné naštudovanie kompletnej projektovej dokumentácie. Cenová ponuka má byť vypracovaná na základe výkazu výmer. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Výkaz výmer je pomocný dokument pre vytvorenie cenovej ponuky od dodávateľa. Každý dodávateľ je povinný si výkaz výmer prepočítať. Predložením cenovej ponuky súhlasí s množstvami a položkami v ňom zahrnutom. Stratné pre jednotlivé položky nie je uvedené vo výmerovej položke, ale dodávateľ si ho započítava do jednotkovej ceny.

Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ uvedie špecifikáciu konkrétne uvažovaného druhu. Navrhnuté materiály prekonzultuje s architektom a s investorom. V prípade zmeny materiálu uvedeného v projekte, je povinný dodávateľ túto zmenu konzultovať s architektom.

Dodávateľ rozšpecifikuje pouzitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikacií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Jednotkové ceny sú pre investora stanovené ako odhad ceny nákladov na stavbu. Skutočné ceny od dodávateľov sa môžu v cenových ponukách líšiť vplyvom vývoja stavebného trhu, vývoja cien materiálov, výberu typu dodávateľa, zmluvných podmienok a zvolenej technológie realizácie. Jednotkové ceny, ktoré sú ovplyvnené výberom štandardu investora majú len informatívny charakter.

Ing. Štefan Hliva
(náš rozpočtár)